دانلود مولودی السلام ای حیدر کرار امیر برومند

دانلود مولودی السلام ای حیدر کرار امیر برومند را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن بر تمام جهان سروری و امیر

دانلود مولودی السلام ای حیدر کرار امیر برومند

بر تمام جهان سروری و امیر

عالمی شده در دام زلفت اسیر

این سلام مرا از دلم بپذیر

السلام ای ساقی و سالار

السلام ای شاه جگردار

یا علی ابن ابی طالب

السلام ای حیدر کرار

مست مست مستم

سرم فدای علیه

دیده خمارم

به زیر پای علیه

آسمان هفتم اسیر شمس رخ او

عاشق جمالت علی خدای علیه

دانلود مولودی السلام ای حیدر کرار امیر برومند
فهرست