عشق تو از روز اول حسن عطایی

عشق تو از روز اول حسن عطایی را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

متن مداحی :

عشق تو از روز اول حسن عطایی

عشق تو از روز اول میون سینم دارم

دل اگه تو رو نخوادد پا رو دلم میزارم

میثمت به سر داره من مرید عمارم

همه جهان میشه مبهوته تو

اگه دل شب عبادت کنی

مگه دلم تیره مشه علی

وقتی تو قلبم اقامت کنی

باقی نمیمونه حرفی اگه

آقا تو اگه قصد شفاعت کنی

عشق تو از روز اول میون سینم دارم

دل اگه تو رو نخوادد پا رو دلم میزارم

میثمت به سر داره من مرید عمارم

همه جهان میشه مبهوته تو

اگه دل شب عبادت کنی

مگه دلم تیره مشه علی

وقتی تو قلبم اقامت کنی

باقی نمیمونه حرفی اگه

آقا تو اگه قصد شفاعت کنی

عشق تو از روز اول میون سینم دارم

دل اگه تو رو نخوادد پا رو دلم میزارم

میثمت به سر داره من مرید عمارم

همه جهان میشه مبهوته تو

اگه دل شب عبادت کنی

مگه دلم تیره مشه علی

وقتی تو قلبم اقامت کنی

باقی نمیمونه حرفی اگه

آقا تو اگه قصد شفاعت کنی

عشق تو از روز اول حسن عطایی
فهرست