دوشنبه یا جمعه جواد مقدم

دوشنبه یا جمعه جواد مقدم را با کیفیت های مختلف در قالب های صوتی و ویدئویی به همراه گزارش تصویری مراسم به صورت آنلاین  مشاهده  و  درصورت نیاز دریافت کنید.

“کربلایی جواد مقدم” | کلیپ ویژه | دوشنبه یا جمعه | “ویژه امام زمان (عج)” “امام حسین (ع)”

دوشنبه یا جمعه جواد مقدم
دوشنبه یا جمعه جواد مقدم

متن مداحی :

دوشنبه یا جمعه جواد مقدم

یا امام زمان مارو میبینی

مـــن بـــرا مــــادر خـــودم

ایـــن کـــارهـــارو نکـــردم

مـــن بـــرا مــــادر خـــودم

خـــودمـــــــــــو نـــــــــزدم

مـــن بـــرا مــــادر خـــودم

گـــریــــــــــــه نـــکــــــردم

امـا شنیدم مـــادر شمارو

بـــیــــــن در و دیــــــوار….یـــه دختــر چهـــار ســـاله

رو مـــجـــســـــــــــم کـــن

فــــــرض کــــــــن ایــــــن

میخـــواد غــــــذا بپــــــزه

ایـــن میـــخواد نــون بپزه

مجسم کن مثـــلا میخواد

جــــــــــارو کنـــــــــــــــه…البته یه چیــزی بهت بگما

میتــــــونـــه جـــارو کنـــه

چــــون قـــــــــدش قــــــد

همـــون موقــعــــــی کـــه

مـــــــــــــــــــــــــادرش…دولـــا دولـــا را میــــــرفت

قـــدش همــــــون قــــده

در ســــــــــــــــلام بـــــــــه

امـــام حســـیـــن داریـــم

هممـــون میدونیــــم که

امـــام حســـیـــــــــــــــــن

روز جمعـــه شهیـــد شـده

درســــــتــــــــــــــــــــه؟؟؟همـــمـــون میــــدونیـــم

امـــا بنـــا بــر اینه ســـلام

بـــر اون آقــــــایـــــی کـــه

روز دوشنـــبـــه کشتـنش

ایـــن معنیــــــش چیـــه؟

هــرچــــــــــــــــــــــه شــد

بـیـــن در و دیــــــــوار شد

سـلام بـر اون آقـایــی کـه.

اون روزی کـشـتــنـــــــش

کــــه دیــــــد مـــــــادرش

رو زمـــیــــــن افـــتــــــاده

تو همــه روایـــات نوشتن

در رو زهـــــــــــــــرا افتـــاد

ایـــن نـــامـــــــــــــــردا …صـــــــــــــدا زد بــــــابــــــا

دیــد صـــدایـــی نیـــومـد

دوبـــاره صـــدا زد عـــلـــی

پـــاشــــو بـــبـــیـــن دارن

بـــا نـــــــــامــــــــــوســـت

چـــیـــکـــار مـــیـــکـــنـــن

یــه چیـــزی دیگه هم دید

از عـــــــــلــــــــی هـــــــــم

صـــدایــــــی نـــیــــومـــد

دستــــاشــــــو بســـتـــن

صـــدا زد فضــــــه بــــــیــا

فـــضــه بـــیــــــــــــــــــا…مـــحـــســنمـــو کشـــتـــن

یـــه نالـــه دیـــگه هـــم زد

یـــه وقت دیــدن صـــدا زد

یـــا مهــــــــــــــــــــــــــدی

بـلـنـــد بگـــو یـــا مـــهدی

آقـــا بـــیــــــــــــا دیـــگـــه

یــــــــــــا مـــــهــــــــــــدی

دوشنبه یا جمعه جواد مقدم
برچسب های استفاده شده : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست