دوباره حرکت پرچم تو

غم تو دلمو میبره ، دم پایین پا

دوباره حرکت پرچم تو

غم تو دلمو میبره ، دم پایین پا

دوباره نیمه شبا منو داره میسوزونه

منو این همه خاطره ها

نزدیک تر از رگم حسین

نفسی بده تا بگم حسین

درمون دلمه حرم حسین

حرم حسین

نزدیک تر از رگم حسین

نفسی بده تا بگم حسین

درون دلمه حرم حسین

حرم حسین

تا نفسم تو سینه

میاد تضمینه نمازم اینه

غم حسین همه حسین